Stichting Activiteiten Lions Capelle IJsselrijck

Dit is de pagina met informatie over de stichting Activiteiten Lions Club Capelle IJsselrijck.

Deze stichting beheert namens de Lionsclub Capelle IJsselrijck de financien tbv de projecten en goede doelen, die per keer samen met de Lionsclub Capelle IJsselrijck aangewezen worden.  Op deze pagina's staan onder andere de oprichtingsakte, statuten en financiele verslaglegging.

Bankrekeningnummer: NL32 ABNA 0249 5521 75

 

De beschrijving zoals vermeld in het kamer van koophandel register (KvK nr 68886411):

"Het genereren van inkomsten ter financiering van donaties ten behoeve van jaarlijks door het stichtingsbestuur aan te wijzen goede doelen, waaronder begrepen instellingen als bedoeld in de artikelen 5b en 5c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling".

De stichting is na zorgvuldige voorbereiding officieel opgericht en ingeschreven per 1 juni 2017

De tekst uit het beleidsplan 2020 - 2022 (pdf bestand wordt getoond)

Bestuurders

C.M. Steendam (voorzitter)

R.P.F de Groot (secretaris)

D.W.M. van Niekerk (penningmeester)

 

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: nee

Vacatiegeld bestuur: nee

 

 

Beleidsplan 2020-2024

Inleiding

De Stichting Activiteiten Lions Capelle IJsselrijck (verder te noemen Stichting ALC) is opgericht op 1 juni 2017.  Dit beleidsplan betreft de eerste drie jaren van de Stichting ALC.  Op de oprichtingsdatum  beschikt de Stichting nog niet over een vermogen.

Missie en Doelstelling

De stichting ALC heeft volgens artikel 2 van de statuten als doel ”het genereren van inkomsten ter financiering van jaarlijks door het stichtingsbestuur aan te wijzen goede doelen”. Met deze doelstelling geeft de uitvoering aan de missie van de Lionsorganisatie namelijk “We serve”.

Werkwijze geldwerving

De Stichting ALC realiseert haar doelstellingen via acties van de ca. 20 vrijwilligers die lid zijn van de Lions Club Capelle IJsselrijck (verder te noemen de Lions Club) . De bestuursleden van de Stichting ALC zijn lid van de Lionsclub. De  Lions Club  bestaat sinds 1997 en heeft in deze periode een ruime ervaring opgebouwd met het organiseren van geldinzamelingsacties voor goede doelen. Deze acties betreffen zowel zelf gekozen oftewel “eigen” goede doelen als goede doelen die door de landelijke of internationale Lionsorganisatie zijn gekozen. De Lions Club is onderdeel van de internationale Lionsorganisatie en maakt voor haar acties gebruik van de ruime ervaring en de best practices op het gebied van fundraising van de internationale en Nederlandse Lionsorganisatie en van de zusterclubs in de Rotterdamse regio.

Voorbeelden van recent uitgevoerde acties voor eigen goede doelen zijn:

  • Kerstconcerten(Carol for Charity) ten behoeve van kerstpakketten voor inwoners van Capelle aan den IJssel die extra steun kunnen gebruiken
  • Sloeproeiwedstrijd op de IJssel ten behoeve van kerstpakketten
  • Aanwezigheid op de Koningsdag vrijmarkt voor fundraising ter ondersteuning van de Oekraïnse vluchtelingen in Capelle aan IJssel
  • Lotenverkoop en badeendjes race ten behoeve van kindvriendelijk inrichten van prikpoli en
    SEH van het IJsselland ziekenhuis.

Voorbeelden van recent uitgevoerde acties voor goede doelen van de Lionsorganisatie in Nederland en internationaal:

  • Verkoopactie van bloembollen ten behoeve van “Het vergeten kind”
  • Inzameling DE-koffiepunten behoeve van voedsel bank Capelle aan den Ijssel.
  • Inzameling oud en vreemd geld (b.v. overblijvende vreemde valuta na een vakantie) via vreemd geldzuilen in winkels in Capelle aan den IJssel ten behoeve van oogoperaties in derde wereldlanden.

De activiteiten van de Stichting ALC omvatten zowel eenmalige acties als jaarlijks terugkerende acties. De Stichting ALC streeft ernaar de komende jaren tenminste naar het organiseren van een jaarlijks kerstconcert en een jaarlijkse sloeproeiwedstrijd.

Voor de uitvoering van de acties wordt samengewerkt met tal van instanties: bedrijven uit de regio, lokale overheden, kerken, maatschappelijke organisaties en met andere serviceclubs uit de regio.

Speerpunten

De stichting ALC concentreert zich wat betreft de zelf gekozen doelen op goede doelen in de regio Capelle aan den IJssel onder het motto “voor en door Capelle”.

Beheer en besteding

De stichting streeft er naar de kosten voor haar activiteiten op het gebied van fondswerving minimaal te houden, door zoveel mogelijk gebruiken te maken van onbetaalde diensten van vrijwilligers, sponsoring van bedrijven etc. 

Het beheer en de administratie van de Stichting ALC worden door het bestuur uitgevoerd, zonder inhuur van derden. De jaarstukken worden onderzocht door een door de Lions Club te benoemen kascommissie (statuten art 9.3).

De bestuursleden van de stichting ALC ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (statuten art 5.1).

Met bovenstaande werkwijze wordt gewaarborgd dat de ingezamelde gelden, na aftrek van noodzakelijke kosten, volledig worden besteed aan de geselecteerde goede doelen.

************

De notariële oprichtingsakte bevat de statuten;

Het huidige Kamer van Koophandel overzicht bevat de  namen van de bestuurders (versie 19 september 2018).